Резолюція Круглого столу EUVOLIA

РЕЗОЛЮЦІЯ

щодо шляхів і засобів впровадження ціннісно-орієнтованого підходу до викладання дисциплін гуманітарного циклу у Новій українській школі

З метою всебічного забезпечення реалізації євроінтеграційного вибору України, з урахуванням важливості виховної й культуртрегерської місії, покладеної на Нову українську школу у питаннях формування європейської ідентичності нових поколінь українських громадян, на визнання значущої ролі вчителів у розбудові активного й свідомого громадянського суспільства учасники Круглого столу «Європейські цінності для нової української школи» постановили:

  1. Визнати неефективними запозичені з радянських часів формальні практики «конструювання» особистості, що спиралися на державну монополію у питаннях визначення ідентичності і сприяли вихованню сервільної пасивної «посередньості» через культивацію «двоєдумства», викорінення альтернативних точок зору, догматизм і фактичну заборону критичного мислення. В усілякий спосіб запобігати вкоріненню подібних практик у новій українській школі.
  2. Наголосити на паритетній відповідальності усіх стейкхолдерів – освітянської спільноти, родини, громадянського суспільства, бізнесу, держави – за створення сприятливого середовища для формування ідентичності українських громадян на засадах дотримання базових європейських цінностей: пріоритетності людського життя, визнання людської гідності, рівності, свободи, демократії, принципу верховенства права. Керуватися принципом «цінності у дії»: дотримуватися європейських цінностей у повсякденному житті і на власному прикладі заохочувати до цього учнів і колег.
  3. При викладанні дисциплін соціогуманітарного циклу зосереджувати увагу на історично й культурно детермінованому характері ціннісного комплексу, застосовувати міждисциплінарний підхід до висвітлення еволюції загальнолюдських  і європейських цінностей, зокрема, демонструвати механізми їх художньої маніфестації, правового забезпечення тощо.
  4. Формувати неупереджену, критичну візію особистісної й національної системи цінностей з позицій інших культур; наголошувати на інклюзивному характері української культури як такої, що обіймає й інкорпорує культурне надбання національних меншин, які мешкають на території України. Стимулювати критичне переосмислення категорій і механізмів соціокультурного «очуження» шляхом аналізу художніх текстів, що в той чи інший спосіб проблематизують дискурс «інакості». В усілякий спосіб запобігати поширенню «мови ненависті»: виховувати молоді покоління українців у дусі поваги до цінностей інших культур, толерантності, співробітництва й діалогу.
  5. Всебічно розкривати й використовувати потенціал художнього тексту як наочного кейсу для демонстрації функціонування і взаємодії ціннісних систем; при виборі матеріалу орієнтуватися на вітчизняні й зарубіжні тексти, що у якомога кращий спосіб демонструють засадничі принципи європейського світогляду, проблематизують питання свободи волі й слова, демократичного вибору, гендерної й расової рівності, толерантності тощо. Вдаватися до емоційного читання текстів, залучати учнів і студентів до активного обговорення і практичного вирішення поставлених у текстах проблемних питань.
  6. Розвивати подальше співробітництво між закладами вищої та середньої освіти, неурядовими організаціями, представниками громадянського суспільства у напрямку пошуків інноваційних підходів до формування європейської ідентичності українських громадян.

Текст резолюції разом з переліком підписантів можна завантажити за посиланням.